Loading...
Navigatie:  Home  >  Nieuws  >  Bericht

Generatie diversiteit

 24 juni 2015 

    Print       Email

jan gajentaan - CopyDoor Jan Gajentaan

Bij discussies over meer diversiteit bij bedrijven en overheid gaat het vaker om man/vrouw diversiteit of diversiteit van etnische groepen, dan om generatie diversiteit. Toch lijkt dat laatste mij ook een interessante parameter om rekening mee te houden bij het aansturen van organisaties.

Conform de nieuwe wet Bestuur en Toezicht zullen grote organisaties volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe minstens 30% vrouwen in de hogere bestuurslagen moeten hebben. Dat is veel meer dan de huidige 5 tot 10 procent, dus er staan ons in dit opzicht grote veranderingen te wachten.

Ik ben geen grote fan van overheidsingrijpen in deze, omdat bureaucraten vaak de neiging hebben te sturen op resultaten en zich niet verdiepen in de oorzaken, waardoor het beleid vaak averechts werkt. Toch vind ik wel dat organisaties – liefst uit eigen beweging – zouden moeten streven naar meer diversiteit.

Dat is iets dat bij mij van nature komt: ik ben nooit het type geweest dat zich prettig voelde in zogenaamde stoere mannenclubs, maar bij een theekrans van alleen dames haak ik ook al snel af. Ik vier het liefste feest in een gemengd gezelschap!

Er zijn allerlei onderzoeken die erop wijzen dat teams met een diverse samenstelling beter presteren dan homogene teams, mits bij de aansturing van de organisatie op een zinnige manier rekening wordt gehouden met culturele en/of sekseverschillen. Ook is het van belang dat er een bindend element is, bijvoorbeeld een sterke “corporate identity”, gedeelde normen en waarden, etc.

Overigens is het een lastig punt in hoeverre je die onderzoeken helemaal kunt geloven. Een succesvol bedrijf kan een diverser personeelsbestand hebben dan een niet succesvol bedrijf, maar dan weet je nog niet zeker dat de diversiteit ook de oorzaak is van het succes. Om dat goed te onderzoeken zou je eigenlijk in een proeftuin honderden bedrijven moeten oprichten met meer en minder diverse samenstelling en dan de resultaten vergelijken. Onlangs is op de Hogeschool van Amsterdam een dergelijk onderzoek gedaan met 500 studenten die in groepjes van 11 studenten bedrijven oprichtten en ik begrijp dat de diverse teams toen beter scoorden.

Als we kijken naar generatie diversiteit in organisaties, dan valt mij op – zonder dat ik het helemaal kan onderbouwen – dat er de laatste jaren een verschuiving is geweest in Nederland. Waar vroeger doorgaans vijftigers aan de top stonden, zijn het nu vaak veertigers die de macht hebben gegrepen.
Ook in de politiek zie je dat. In de jaren negentig stonden de vijftigers aan de top (Lubbers, Kok, Bolkestein, Van Mierlo) nu zijn het veertigers (Rutte, Samsom, Asscher, Pechtold etc.). Heeft de Pragmatische Generatie (geboren 1971 – 1985) de macht gegrepen? Overigens is premier Rutte geboren in 1967 dus past net niet in de Wikipedia definitie van de Pragmatische Generatie, maar qua doen en laten vind ik hem toch wel een typische representant van die generatie.

Volgens Wikipedia bestaat de Pragmatische Generatie uit de kinderen van de Protestgeneratie en zijn ze doorgaans opgevoed met veel vrijheid en weinig discipline. Wikipedia vervolgt: “ In organisaties is de pragmatische generatie vooral gericht op het versnellen van leer- en besluitvormingsprocessen, het bouwen van (kennis)netwerken en het informaliseren. Tot 2010 voelde deze generatie zich in veel bedrijven nogal geremd door de oudere generaties. Als nieuwe generatie medioren – nog jong maar met al enige ervaring – lijken ze nu te willen doorpakken, ze zijn de trage besluitvorming en het trage leren zat”.

Dit laatste is wel herkenbaar in de werkwijze van het kabinet Rutte-Asscher. Er worden inderdaad snel en veel besluiten genomen, zie het grote aantal hervormingspakketten: woningmarkt, pensioenstelsel, zorgstelsel, arbeidsmarkt en nu het belastingstelsel. Als je het positief wilt bekijken, kun je zeggen dát er in ieder geval hervormd wordt in Nederland. Daardoor lijkt de economische groei nu ook wat sterker te zijn dan in landen die dat nagelaten hebben.

Aan de andere kant, blijken veel hervormingen te haastig en ondoordacht tot stand te zijn gekomen. Ik heb zelf veel kritiek geuit op de hervormingen van de arbeidsmarkt (broddelwerk, tegenstrijdig, te veel juridisering en bureaucratisering, etc.) Ook in de zorg gaat ontzettend veel mis, zie onlangs weer de pgb -discussie.

Je kunt de vraag stellen of een regering met meer generatie diversiteit daar misschien anders mee om was gegaan. Zo zijn bijvoorbeeld de leden van de Verloren Generatie (1956 -1970), alweer volgens Wikipedia, meer gericht op “op samen doen, toegevoegde waarde, duurzame processen en het constructief benutten van de toenemende diversiteit”. Dan hebben we nog de nieuwe Grenzeloze Generatie (1986 – 2001), die sterk zijn op het vlak van informatietechnologie en social media en veel waarde hechten aan authenticiteit.

Wat ik merk in mijn werving & selectie praktijk, is dat ondanks het verbod op leeftijdsdiscriminatie en hoewel het nooit benoemd wordt, veel organisaties toch de neiging hebben om uit te komen op kandidaten uit de Pragmatische Generatie. De beslissers zijn meestal zelf ook leden van die generatie. De positie op de arbeidsmarkt voor zowel 45-plussers als jongeren is momenteel buitengewoon lastig. Daardoor, zou je kunnen redeneren, ontstaat het risico dat organisaties gaan lijden aan de zwakte van de Pragmatische Generatie: het snel, maar ondoordacht besluiten nemen met te weinig aandacht voor zowel de inhoudelijke kant als de proceskant van die besluiten.

Deze column is uit de losse pols geschreven. Het effect van de generatiewisseling op organisaties zou beter onderzocht moeten worden. Hoe het ook zij, op basis van mijn eigen ervaring en inzichten, zou ik willen pleiten voor voldoende generatie diversiteit binnen organisaties.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

    Print       Email
  • Published: 2 maanden ago on 3 september 2020
  • By:
  • Last Modified: september 3, 2020 @ 12:42 am
  • Filed Under: Nieuws
Translate »